Dywidenda

dywidenda za rok ​ wysokość dywidendy w zł % zysku netto przeznaczony na dywidendę ​ dzień dywidendy ​ ​dzień wypłaty dywidendy ​
​łącznie ​na jedną akcję
2011 4 320 000,00 zł 0,36 zł 97,67% 12 czerwca 2012 26 czerwca 2012
2012 5 280 000,00 zł 0,44 zł 98,31% 3 lipca 2013 17 lipca 2013 0,22 zł/akcję

17 września 2013 0,22 zł/akcję

2013 6 120 000,00 zł 0,51 zł 97,82% 8 lipca 2014 22 lipca 2014 0,25 zł/akcję

22 października 2014 0,26 zł/akcję

2014 8 040 000,00 zł 0,67 zł 79,05% 19 czerwca 2015 30 czerwca 2015
2015 9 360 000,00 zł 0,78 zł 72,53% 15 października 2015 (zaliczka na poczet dywidendy) 24 czerwca 2016 22 października 2015 0,32 zł/akcję (zaliczka na poczet dywidendy) 12 lipca 2016 0,23 zł/akcję

12 października 2014 0,23 zł/akcję

2016 8 040 000,00 zł 0,67 zł 99,59% 10 lipca 2017 25 lipca 2017 0,33 zł/akcję

25 października 2017 0,34 zł/akcję

2017*
2018**/*** 2 280 000,00 zł 0,19 zł 96,94% 8 lipca 2019 22 lipca 2019 0,19 zł/akcję
2019**** – zł – %
2020 4 200 000,00 zł 0,35 zł 84,61% 21 września 2021 15 grudnia 2021 0,35 zł/akcję
2021 4 920 000,00 zł 0,41 zł 38,46% 22 września 2022 12 grudnia 2022 0,41 zł/akcję
2022 30 000 000,00 zł 2,50 zł 83,43 % 21 września 2023 20 października 2023   15 000 000,00 zł

20 grudnia 2023           15 000 000,00 zł

2,50 zł/akcję

* Cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 r. został przeznaczony na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy

** Przeznaczenie części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku Spółki za rok obrotowy 2017 na wypłatę dywidendy

*** Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 14 987 057,08 zł został podzielony w ten sposób, że kwota 8 277 000,00 zł została przeznaczona na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, a kwota 6 710 057,08 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy

 

Informacje podstawowe

 

Dywidenda

Jest to część zysku netto wypracowanego przez spółkę za dany rok obrotowy, jaka przypada do podziału pomiędzy jej akcjonariuszy. Wysokość dywidendy, dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustalają akcjonariusze podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacja na temat propozycji Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty publikowana jest w formie raportów bieżących oraz prezentowana jest w raportach okresowych VOTUM S.A.

Rekomendacja Zarządu VOTUM S.A. przedstawiana jest Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmuje ostateczną decyzję w tej kwestii.

 

Dzień dywidendy
Jest to dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Tylko osoby posiadające w tym dniu akcje spółki mają prawo do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy.

 

Dzień wypłaty dywidendy
Jest to dzień, w którym następuje przekazanie dywidendy akcjonariuszom spółki.