Strategia rozwoju

Zarząd VOTUM S.A. w Prospekcie Emisyjnym w roku 2010 wśród głównych celów emisyjnych wyróżnił:

 

  1. Rozbudowę ośrodka rehabilitacyjnego i rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. w Krakowie
  2. Wdrożenie Programu VIP, czyli procedur i pakietu świadczeń dla osób najpoważniej poszkodowanych w wypadkach oraz ich rodzin
  3. Dokapitalizowanie spółki zależnej VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. z siedzibą w Brnie (Czechy)

W roku 2013 realizacja wszystkich ww. celów została zakończona, a środki z emisji w wysokości 5 905 tys. PLN zostały wydatkowane zgodnie z przedstawioną w Prospekcie emisyjnym strategią.


Obecnie Zarząd Spółki nakreśla nowe ramy rozwoju Grupy kapitałowej, który to rozwój ma być kontynuacją zrealizowanych celów emisyjnych.

 

Strategia Spółki koncentruje się wokół oferowania konsumentom rynku usług finansowych innowacyjnych rozwiązań umożliwiających dochodzenie przysługujących im roszczeń. Model działania oparty jest na wykorzystaniu efektu skali oraz daleko posuniętej specjalizacji, tak w zakresie przedmiotu usługi, jaki i etapów jej wykonania. Model ten jest realizowany poprzez powoływanie wyspecjalizowanych jednostek w poszczególnych segmentach.

 

Strategia sprzedaży przewiduje dywersyfikację źródeł przychodów, reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową, zarówno ze względu na pojawiające się nowe możliwości rynkowe, jaki i ryzyka prawne. Dywersyfikacja działalności w obszarze sprzedaży dotyczy również kanałów pozyskania klienta. Biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych segmentów i grup klienckich, kanałami tymi są wielopoziomowe struktury sprzedaży bezpośredniej, wyspecjalizowani przedstawiciele handlowi, call center oraz Internet.

 

Organizacja Grupy Kapitałowej Spółki zmierza do umiejscowienia poszczególnych procesów biznesowych w wyodrębnionych podmiotach, co sprzyja przejrzystości oraz rentowności każdego z segmentów (dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych, szkód w pojazdach oraz z tytułu umów bankowych).