Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy VOTUM S.A. wynosi 1 200 000 PLN i dzieli się na 12 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

  • 10 000 000 akcji serii A
  • 2 000 000 akcji serii B

o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział głosów(%)
DSA Financial Group S.A. 6 140 000 51,17
Andrzej Dadełło 700 000 5,83
Copernicus Capital TFI S.A. 671 654 5,60
Pozostali akcjonariusze 4 493 346 37,44
Łącznie 12 000 000 100