Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony www.ri.votum-sa.pl

 

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.ri.votum-sa.pl jest VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56 i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243252, Regon: 020136043, NIP: 899-25-49-057, kapitał zakładowy 1 200.000 zł, wpłacony w całości.

 

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.ri.votum-sa.pl jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.ri.votum-sa.pl.

 

Dane Inspektora Ochrony Danych

 

Iwona Lesiuk

iod@votum-sa.pl

Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych, można uzyskać pod wskazanym adresem e-mail.

 

Dane przekazane Spółce przez użytkowników

 

VOTUM S.A. zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Zakres zbieranych danych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane użytkownika, jeżeli zostały wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

 

W zakresie, w jakim VOTUM S.A. zbiera od użytkowników dane osobowe, Spółka pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza.

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest zupełnie dobrowolne. Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych VOTUM S.A. oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane będą nie dłużej niż przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedz.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Informacje handlowe

 

VOTUM S.A. nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie VOTUM S.A. stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

 

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, VOTUM S.A. przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Spółki, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

 

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

 

 

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 

Wykorzystywanie plików Cookies

 

Zebrane pliki Cookies są przez Spółkę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony
www.ri.votum-sa.pl Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

 

 

Odnośniki do innych stron

 

Na stronie internetowej www.ri.votum-sa.pl znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

 

Bezpieczeństwo informacji

 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących użytkownika. Dane zbierane za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej są przesyłane na szyfrowany serwer pocztowy, co zapewnia ochronę danych Użytkownika.

 

Zmiany w polityce prywatności

 

VOTUM S.A. może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.ri.votum-sa.pl.