Podstawowe dane finansowe

 

 

 

 

VOTUM S.A. kwoty w tys. PLN o ile nie podano inaczej
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody ze sprzedaży xxxxxxxx 46 291 90 016 79 852 71 374 77 030 76 403 59 078 43 120 38 212 36 225 38 873
Koszty działalności operacyjnej 51 235 80 909 76 583 74 805 69 579 61 489 47 451 38 589 34 254 31 213 31 812
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 347 15 165 17 117 -3 858 6 589 14 179 11 040 4 543 3 845 4 932 6 750
Zysk (strata) brutto 5 125 14 793 16 841 3 298 10 787 16 716 12 832 7 406 6 395 5 668 5 826
Zysk (strata) netto 4 964 11 918 14 987 2 352 8 073 12 906 10 171 6 257 5 371 4 423 4 582
Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą 0,67 0,99 1,25 0,20 0,67 1,08 0,85 0,52 0,45 0,37 0,38

 

Dane finansowe jednostkowe i skonsolidowane z lat 2010-2020

.