Klauzula informacyjna newsletter

Klauzula informacyjna newsletter
1. Administratorem Państwa danych osobowych Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000243252, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.
2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-sa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach oraz na poniżej wskazanej podstawie prawnej oraz przez następujące okresy czasu::
a. przesyłania informacji związanych z działalnością w obszarze relacji inwestorskich Votum S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej(podstawą prawną jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Działania w zakresie przesyłania informacji za pośrednictwem adresu mailowego prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10), dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji newsletteru,
b. udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez Panią/Pana do Votum S.A. pocztą elektroniczną, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłanianewsletteru oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:
a) podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
b) podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
c) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

6. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. dostępu do danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
b. sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
c. usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
d. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (1) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a klient sprzeciwia się ich usunięciu (3) administrator nie potrzebuje już danych, a Akcjonariusz potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
e. przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi (art. 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

W celu skorzystania z ww. uprawnień newsletterowicz kontaktuje się z Votum S.A. i wskazuje prawo, z którego chce skorzystać.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych. w celu otrzymywania Newsletteru i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53 – 012, przy ul. Wyścigowa 56i moich danych osobowych (tj. danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym) w celu otrzymywania Newsletteru.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53 – 012, przy ul. Wyścigowa 56i. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres inwestorzy@votum-sa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.