Ład korporacyjny

Regulamin Rady Nadzorczej
Pobierz plik
Regulamin Komitetu Audytu
Pobierz plik

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik

 

Regulamin Zarządu
Pobierz plik

 

Statut – tekst jednolity
Pobierz plik

 

Udział kobiet i mężczyzn we władzach spółki
Szczegóły

 

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”
Pobierz plik

 

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczone w ostatnim raporcie rocznym
Pobierz plik

 

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pobierz plik

 

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Pobierz plik

 

Nawiązując do zasady I.Z.1.15. (Polityka różnorodności) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku Zarząd VOTUM S.A. informuje, że Spółka nie stosuje polityki różnorodności. Podstawowym kryterium obsadzania kluczowych stanowisk są kompetencje. Elementy takie jak wiek, płeć, czy kierunek wykształcenia nie mają wpływu na ocenę kandydatów.