Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2017

29 czerwca 2017


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik


Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów akcji).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów głosów).
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.


Projekty uwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. zaplanowane na dzień 29 czerwca 2017
Pobierz plik

Dokumenty będące przedmiotem obrad ZWZ:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie finansowe VOTUM S.A.
Sprawozdanie z działalności zarządu VOTUM S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM
Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej


Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
Pobierz plik


Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. z dnia 29 czerwca 2017

Pobierz plik