Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2013

25 czerwca 2013

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A., które odbyło się
w siedzibie spółki w dniu 25 czerwca 2013, zgodnie z przedstawionym w ogłoszeniu porządkiem obrad zostały podjęte m.in. następujące kwestie:

  • Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, Sprawozdania zarządu
    z działalności spółki oraz Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania zarządu
    z działalności grupy kapitałowej oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
  • Udzielenie absolutorium członkom zarządy i rady nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012

Inną ważną kwestią przegłosowaną przez ZWZ było powołanie Rady Nadzorczej IV kadencji.

Najwięcej emocji wzbudziła kwestia podziału zysku za rok 2012, który wyniósł 5,37 mln PLN i wypłaty dywidendy.

Obecni na ZWZ akcjonariusze przychylili się do rekomendacji Zarządu i podjęli uchwałę o przeznaczeniu:

  • Kwoty 5,28 mln PLN na wypłatę dywidendy
  • Kwoty 0,09 mln PLN na kapitał zapasowy spółki

Zgodnie z podjętą uchwałą na dzień dywidendy został wyznaczony 03 lipca 2013 r., natomiast wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach po 50%:

I transza – 17.07.2013
II transza – 17.09.2013


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik


Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy akcji).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy głosów). Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Pobierz plik

Dokumenty będące przedmiotem obrad ZWZ:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie finansowe VOTUM S.A.
Sprawozdanie z działalności zarządu VOTUM S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM


Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
Pobierz plik


Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Pobierz plik


Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

1. DSA Financial Group SA z siedzibą we Wrocławiu
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 529 123, co uprawniało do 64,87% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 oraz stanowi 46,08% ogólnej liczby głosów.

2. Nolmanier Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2 975 000, co uprawniało do 34,90% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 oraz stanowi 24,79% ogólnej liczby głosów.