Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2013

VOTUM /

O spółce / Walne Zgromadzenie

/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2013

25 czerwca 2013

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A., które odbyło się
w siedzibie spółki w dniu 25 czerwca 2013, zgodnie z przedstawionym w ogłoszeniu porządkiem obrad zostały podjęte m.in. następujące kwestie:

  • Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, Sprawozdania zarządu
    z działalności spółki oraz Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania zarządu
    z działalności grupy kapitałowej oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
  • Udzielenie absolutorium członkom zarządy i rady nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012

Inną ważną kwestią przegłosowaną przez ZWZ było powołanie Rady Nadzorczej IV kadencji.

Najwięcej emocji wzbudziła kwestia podziału zysku za rok 2012, który wyniósł 5,37 mln PLN i wypłaty dywidendy.

Obecni na ZWZ akcjonariusze przychylili się do rekomendacji Zarządu i podjęli uchwałę o przeznaczeniu:

  • Kwoty 5,28 mln PLN na wypłatę dywidendy
  • Kwoty 0,09 mln PLN na kapitał zapasowy spółki

Zgodnie z podjętą uchwałą na dzień dywidendy został wyznaczony 03 lipca 2013 r., natomiast wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach po 50%:

I transza – 17.07.2013
II transza – 17.09.2013


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik


Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy akcji).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy głosów). Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Pobierz plik

Dokumenty będące przedmiotem obrad ZWZ:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie finansowe VOTUM S.A.
Sprawozdanie z działalności zarządu VOTUM S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM


Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
Pobierz plik


Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Pobierz plik


Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

1. DSA Financial Group SA z siedzibą we Wrocławiu
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 529 123, co uprawniało do 64,87% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 oraz stanowi 46,08% ogólnej liczby głosów.

2. Nolmanier Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2 975 000, co uprawniało do 34,90% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 oraz stanowi 24,79% ogólnej liczby głosów.


NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie