Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2012

VOTUM /

O spółce / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie

/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2012

28 maja 2012

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A., które odbyło się
w siedzibie spółki w dniu 28 maja 2012, zgodnie z przedstawionym w ogłoszeniu porządkiem obrad zostały podjęte m.in. następujące kwestie:

  • Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, Sprawozdania zarządu
    z działalności spółki oraz Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011, Sprawozdania zarządu
    z działalności grupy kapitałowej oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.
  • Udzielenie absolutorium członkom zarządy i rady nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011

Inną ważną kwestią przegłosowaną przez ZWZ były zmiany w składzie Rady Nadzorczej VOTUM S.A.. Na mocy przyjętej uchwały z funkcji Członka Rady Nadzorczej została odwołana Joanna Wilczyńska. Jednocześnie ZWZ VOTUM S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Anny Ludwig.

Życiorys Anny Ludwig

Najwięcej emocji wzbudzała jednak kwestia podziału zysku za rok 2011, który wyniósł 4,42 mln PLN i wypłaty dywidendy.

Obecni na ZWZ akcjonariusze przychylili się do rekomendacji Zarządu i podjęli uchwałę o przeznaczeniu:

  • Kwoty 4,32 mln PLN na wypłatę dywidendy
  • Kwoty 0,1 mln PLN na kapitał zapasowy spółki

Zgodnie z podjętą uchwałą na dzień dywidendy został wyznaczony 12 czerwca 2012 r., natomiast na dzień wypłaty dywidendy ustalono 26 czerwca 2012 r.


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik


Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy akcji).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy głosów). Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Pobierz plik

Dokumenty będące przedmiotem obrad ZWZ:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie finansowe VOTUM S.A.
Sprawozdanie z działalności zarządu VOTUM S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM


Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
Pobierz plik


Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Pobierz plik


Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

lista_akcj_min5procglosownaWZ

 


NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie