Strategia rozwoju

Zarząd VOTUM S.A. w Prospekcie Emisyjnym w roku 2010 wśród głównych celów emisyjnych wyróżnił:

 

  1. Rozbudowę ośrodka rehabilitacyjnego i rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. w Krakowie
  2. Wdrożenie Programu VIP, czyli procedur i pakietu świadczeń dla osób najpoważniej poszkodowanych w wypadkach oraz ich rodzin
  3. Dokapitalizowanie spółki zależnej VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. z siedzibą w Brnie (Czechy)

W roku 2013 realizacja wszystkich ww. celów została zakończona, a środki z emisji w wysokości 5 905 tys. PLN zostały wydatkowane zgodnie z przedstawioną w Prospekcie emisyjnym strategią.

 

strategi arozowju

Obecnie Zarząd Spółki nakreśla nowe ramy rozwoju Grupy kapitałowej, który to rozwój ma być kontynuacją zrealizowanych celów emisyjnych.

 

W przypadku VOTUM S.A., Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., czy Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. jest to przede wszystkim rozwój organiczny ugruntowujący pozycję tych podmiotów na rynku. Ważnym aspektem rozwoju Grupy kapitałowej jest natomiast rozwój spółek zagranicznych oraz dalsza ekspansja na rynki europejskie.

 

VOTUM S.A. i VOTUM Connect S.A.

Poza zmianami wynikającymi z orzecznictwa, jak na przykład wskazane już wcześniej zwiększenie skali roszczeń z art. 448 k.c., warto wskazać także na wzrost udziału spraw dotyczących wypadków w rolnictwie oraz przy pracy wśród wszystkich spraw pozyskiwanych i prowadzonych przez VOTUM S.A.. Zwiększenie ich liczby jest czynnikiem zwiększającym wolumen spraw prowadzonych przez VOTUM S.A. w ogóle, a także wpływa, poprzez dywersyfikację grupy docelowej klientów, na częściowe uniezależnienie się Spółki od rynku szkód komunikacyjnych, których liczba, ze względu na zmniejszającą się liczbę wypadków, w kolejnych latach będzie maleć.

Rozwój VOTUM S.A. będzie oparty także na usługach powstałej w 2013 roku spółki zależnej VOTUM Connect S.A., której celem jest pozyskiwanie nowych klientów. Obecnie udział spraw pozyskiwanych przez VOTUM Connect S.A. we wszystkich nowo pozyskiwanych sprawach wynosi ok. 10%.

Wzrost poprzez rozszerzanie wachlarza oferowanych usług
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.

Głównym czynnikiem rozwoju Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. jest wzrost liczby spraw odszkodowawczych kierowanych na drogę postępowania sądowego (więcej w pkt. 3.3.4.). Wzrost liczby prowadzonych spraw pociąga za sobą rozwój kadrowy Kancelarii w celu zapewnienia najwyższej merytorycznie jakości obsługi klientów, a także zastępstw procesowych na terenie całego kraju. Odzwierciedleniem wzrostu zatrudnienia było zajęcie przez KAiRP A. Łebek i Wspólnicy sp. k. drugiego miejsca pod względem liczby prawników w rankingu kancelarii prawnych opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”.

Drugim istotnym elementem strategii rozwoju podmiotu jest rozszerzanie spectrum świadczonych usług o obsługę biznesową, w tym m.in.: opracowanie strategii gwarantującej ciągłość biznesu, optymalizację przyjętych rozwiązań przy uwzględnieniu aspektów prawnych, podatkowych, finansowych, dobór właściwej formy prawnej, bieżący monitoring sytuacji przedsiębiorstwa, analiza możliwości finansowania działalności przedsiębiorstwa. Dzięki zbudowaniu zespołu specjalizującego się w tego typu obsłudze, Kancelaria pozyskuje nowych klientów nawiązujących stałą współpracę z Kancelarią.

Wykorzystać 100% możliwości!
Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. sp. k. planuje dalszy monitoring rynku w celu poszukiwania niszowych i niezagospodarowanych jeszcze obszarów rehabilitacji na polskim rynku.Wprowadzona w dużym sukcesem oferta dla osób pozostających w śpiączce (wybudzonych troje pacjentów) stanowi impuls do rozwoju usług w tej dziedzinie. Po otrzymaniu zgody na 16 łóżek pobytu stacjonarnego placówka zamierza starać się o kontrakt z NFZ w zakresie opieki nad osobami w śpiączce. Zakontraktowanie niniejszych usług byłoby czynnikiem sprzyjającym utrzymaniu pełnego obłożenia ośrodka.

Jednocześnie, obok usług rehabilitacji stacjonarnej, w PCRF wciąż rozszerzana jest oferta usług rehabilitacji ambulatoryjnej. Współpraca z podmiotem zewnętrznym, dzięki której ośrodek uzyskał dostęp do sprzętu diagnostycznego (RTG, USG, Endoskopia), jest kolejnym krokiem do zapewnienia klientom ośrodka kompleksowej opieki.

Głównym celem zarządu PCRF pozostaje zapewnienie maksymalnego możliwego obłożenia ośrodka oraz rozwój usług ambulatoryjnych przeznaczonych dla pacjentów niekorzystających z części hotelowej. Połączenie tych dwóch modeli świadczenia usług pozwoli w pełni wykorzystać powstałe gabinety i uzyskać maksymalny zwrot z poczynionych inwestycji.

Siła synergii i replika najlepszych wzorców
Spółki zagraniczne w Grupie VOTUM

Obecnie funkcjonują dwie zagraniczne spółki zależne od VOTUM S.A.:

  • VOTUM Centrum Odskodneni, a.s. z siedzibą w Brnie (będąca efektem połączenia spółek działających na terenie Czech i Słowacji)
  • VIDSHKODUVANNYA sp. z o.o. z siedzibą w Lwowie

 

Zakończony rejestracją w dniu 1 lipca 2014 roku nowo powstałej spółki proces połączenia spółek czeskiej i słowackiej miał na celu zoptymalizowanie procesów biznesowych poprzez zmiany w strukturach organizacyjnych spółek funkcjonujących na stosunkowo niewielkich rynkach i w podobnych warunkach legislacyjnych, w tym między innymi: likwidację dublujących się komórek w strukturze, scentralizowanie procesu rozliczania szkód, czy unifikację produktu i standardów sprzedaży w podmiotach.

Obecnie podstawowym celem Zarządu spółki jest stabilizacja sytuacji gospodarczej i biznesowej w spółce po wprowadzeniu zmian organizacyjnych związanych ze zmianami struktury Grupy kapitałowej. W opinii Zarządów VOTUM S.A. oraz spółki zależnej w kolejnych miesiącach coraz silniej będą odczuwane pozytywne skutki połączenia, w tym, obok wspomnianych wyżej, efekty optymalizacji przepływów finansowych między spółka Grupy kapitałowej oraz ograniczenia kosztów stałych względem kosztów zmiennych, a także usprawnienia procesów zarządczych na rynku czeskim i słowackim. Zgodnie z projekcjami zarządu VOTUM S.A. kolejnym krokiem rozwoju będzie ekspansja Grupy kapitałowej VOTUM do krajów południowej części Unii Europejskiej prowadzona w oparciu o silny gospodarczo podmiot, jakim jest czeska spółka. VOTUM S.A. nie posiada jeszcze sprecyzowanych planów co do dalszej ekspansji Grupy kapitałowej, jednak Zarząd spółki coraz dokładniej przygląda się rynkom na Węgrzech i w Rumunii. Zarówno ich porządek prawny, stopień nasycenia usługami pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach, jak i wielkość rynków dają duże nadzieje na dynamiczny rozwój usług na tychże rynkach.

 

Z kolei potencjał, jaki daje rynek ukraiński, to przede wszystkim 49 mln mieszkańców Ukrainy, które stanowią zwiększenie dotychczas obsługiwanego rynku o ok. 85%, a także wypełnienie niszy rynkowej poprzez zaoferowanie na rynku ukraińskim usług analogicznych do świadczonych obecnie na terytorium Polski, Czech i Słowacji, tj. kompleksowej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, mało rozpowszechnionych dotychczas na terenie Ukrainy.