Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Data sporządzenia 2018-08-13
Raport bieżący nr 41/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Votum S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 roku.
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 11 września 2018 roku.
Pierwotnym terminem publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 roku, podanym przez Emitenta w Raporcie bieżącym nr 03/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, był dzień 12 września 2018 roku.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa 2018-08-13
Wiceprezes Zarządu Agnieszka Czaplińska 2018-08-13