Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę Zależną

VOTUM /

 Nowości /

 ESPI

/ Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę Zależną

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę Zależną

Data sporządzenia 2018-03-20
Raport bieżący nr 10/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. MAR – informacje poufne.

Treść raportu

W dniu 20 marca 2018r. Zarząd VOTUM S.A. („Emitent”) powziął informację od Spółki Zależnej Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie („Spółka Zależna”, „Świadczeniodawca”) o zawarciu umowy pomiędzy Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie a Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 („Świadczeniobiorca”) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza. Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką. Niniejsza umowa jest wynikiem rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert, w którym udział brała Spółka Zależna od Emitenta – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, gdzie oferta Świadczeniodawcy została wybrana w niniejszym postępowaniu, o czym Emitent informował raportem nr 5/2018 z dnia 01-02-2018 r.
Umowa została zawarta na okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2027 r. Maksymalna wartość umowy to 28 844 544 PLN.
Kwota umowy w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi maksymalnie 2 341 056 PLN.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
W myśl umowy Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz 1793, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, wydanymi na podstawie art. 31d ustawy, przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanymi dalej „Ogólnymi Warunkami Umów”, („OWU”). W myśl przywołanych przepisów Świadczeniobiorca może nałożyć na Świadczeniodawcę maksymalną karę umowną w wysokości do 5% środków nieprzeznaczonych zgodnie z OWU.
Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa 2018-03-20
Wiceprezes Zarządu Agnieszka Czaplińska 2018-03-20

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie