Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-02-09
Raport bieżący nr 7/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pani Agnieszki Czaplińskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Poniżej życiorys nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu:
Pani Agnieszka Czaplińska posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu _dawniej Akademia Ekonomiczna im. O. Langego_ – Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Informatyka i Ekonometria. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie podatków i controllingu.
Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęła pracę zawodową w obszarze księgowości i finansów, w tym na stanowisku głównego księgowego w jednostce publicznej.
04.2006 – 09.2011 Główny Księgowy DSA Financial Group S.A.
04.2011 – nadal Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Klubu Szachowego Polonia Wrocław Sp. z o.o.
06.2011 – 12.2016 Prokurent DSA Investment S.A.
09.2011 – nadal II Wiceprezes Zarządu DSA Financial Group S.A.

Pani Agnieszka Czaplińska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
Pani Agnieszka Czaplińska pełni funkcję II Wiceprezesa Zarządu DSA Financial Group S.A. oraz Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Klubu Szachowego Polonia Wrocław Sp. z o.o.
Pani Agnieszka Czaplińska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa 2018-02-09
Prokurent Anna Sulima-Kułatka 2018-02-09