Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-02-23
Raport bieżący nr 8/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd VOTUM S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2018 otrzymał informację od akcjonariusza Copernicus Capital TFI S.A. („TFI”), występującego w imieniu zarządzanego przez TFI funduszu Zolkiewicz&Partners  Inwestycji w Wartość FIZ o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, w efekcie której został przekroczony w górę próg 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa 2018-02-23
Wiceprezes Zarządu Agnieszka Czaplińska 2018 -02-23