Komentarz Prezesa Zarządu do wyników Votum S.A. za I kwartał 2018

W I kwartale 2018 r. Spółka odnotowała wynik na poziomie działalności operacyjnej w wysokości 4,1 mln zł oraz wynik netto na poziomie 3,5 mln zł. Rentowność na działalności operacyjnej kształtuje się na poziomie 21%. Grupa kapitałowa osiągnęła wynik na działalności operacyjnej na poziomie 2,6 mln zł i osiągnęła rentowność EBIT 10%.

Odnosząc się do zaprezentowanych wyników należy podkreślić, że w  pierwszym kwartale 2018 roku Spółka odnotowała wzrost liczby umów zawartych z klientami. Szczegółowa analiza sprzedaży pokazuje zmniejszenie udziału szkód osobowych w I kwartale 2018 w porównaniu do I kwartału 2017, co jest konsekwencją rezygnacji z przyjmowania do prowadzenia przez Spółkę spraw osobowych o niskiej rentowności. Jednocześnie profesjonalna Sieć Sprzedaży VOTUM zwiększyła sprzedaż szkód osobowych do ponad 97%, co przełożyło się na rosnącą wartość portfela spraw pozyskanych przez tę strukturę, w której rozwój Spółka zainwestowała w poprzednich okresach.

W porównywanych okresach trzykrotnie zwiększył się udział spraw dotyczących umów kredytów hipotecznych indeksowanych bądź denominowanych do waluty obcej (tzw. spraw bankowych). Rosnącemu zainteresowaniu oferowaną w tym segmencie usługą towarzyszyło wprowadzenie przez Spółkę od lutego 2018 r. opłaty wstępnej za analizę merytoryczną dokumentacji i roszczeń klienta. Od połowy czerwca 2018 r. Spółka planuje modyfikację dotychczasowych warunków tej oferty poprzez wprowadzenie istotnej zmiany proporcji wynagrodzenia zryczałtowanego w stosunku do wysokości wynagrodzenia succes fee. Pierwsze doświadczenia trwającego obecnie testu rynkowego potwierdzają zainteresowanie klientów tak ukształtowaną ofertą, co w perspektywie powinno się przełożyć na wzrost przychodów w kolejnych okresach.

Warty podkreślenia jest również wzrost ilości zawieranych umów cesji wierzytelności oraz portfela tego rodzaju spraw prowadzonych w Kancelarii – z niemal 9 mln PLN w I kwartale 2017 do ponad 13,8 mln PLN w I kwartale 2018, co stanowi wzrost o 53,94% w porównywanych okresach. W chwili obecnej przychody z tego tytułu stanowią 20% przychodów Spółki. W coraz większym stopniu Spółka wykorzystuje w tym segmencie model sprzedaży bezpośredniej (direct), co pozwala na osiąganie zwiększonych przychodów przy ograniczonym zaangażowaniu środków osobowych i kapitałowych.

Spółka wykorzystuje nowoczesne technologie także w innych obszarach działalności, zauważając pozytywny wpływ takich rozwiązań na możliwość ograniczenia kosztów bieżącej działalności. W pierwszym kwartale 2018 dokonano kolejnych usprawnień w tym zakresie – uruchomiony został panel umożliwiający Klientom bezpośredni dostęp online do aktualnych informacji na temat prowadzonej sprawy. Równolegle dokonano rozbudowy funkcjonalności panelu dedykowanego strukturom sprzedażowym, co powinno wpłynąć pozytywnie na usprawnienie komunikacji z tą grupą współpracowników.

W związku z koniecznością dostosowania działalności Spółki do unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych wdrożono zmiany zarówno w formularzach stosowanych przez Spółkę w obrocie rynkowym, jak i w politykach wewnętrznych, dostosowując je do obecnych standardów. Dzięki temu Spółka zapewnia w pełni bezpieczne, zgodne z obowiązującym prawem, przetwarzanie danych dotyczących zarówno klientów, jak i pracowników i współpracowników Spółki.

Prezentowane przez Spółkę sprawozdanie za I kwartał 2018 r. po raz pierwszy zawiera dane przygotowane w oparciu o nowe międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, które zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. Ich zasadniczym celem jest zmiana w zakresie identyfikacji przychodów i kosztów, co przełożyło się także na dane zamieszczone przez Spółkę w bieżącym sprawozdaniu. Zastosowanie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 15 wymaga od Grupy szybszego rozpoznania wyniku niż w latach poprzednich. Standard ten wprowadza pośrednio m.in. elementy wyceny portfela, jaki Grupa posiada w zakresie wydanych wyroków sądowych.

Mając na względzie potrzebę zapewnienia właściwego poziomu środków na cele inwestycyjne, Zarząd chcąc jednocześnie utrzymać praktykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami zarekomendował przekazanie zysku za rok 2017 na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłą wypłatę dywidendy. Zarząd oczekuje, że ta decyzja zostanie odebrana jako wynik troski o zapewnienie zrównoważonego rozwoju Spółki i interesów Akcjonariuszy.

 

Prezes Zarządu

Bartłomiej Krupa

Czytaj również


Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Votum za IV kwartał 2018 r.

19 Mar 2019
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu Votum S.A. Bartłomieja Krupy do wyników finansowych.

Prezentacja wynikowa po IV kwartale 2018 roku

06 Mar 2019
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji wynikowej po IV kwartale 2018 roku, która dostępna jest w zakładce

Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

26 Lut 2019
Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

Komentarz do wyników Votum S.A. za III kwartał 2018 r.

28 Lis 2018
Niewątpliwie ostatnie tygodnie upływały dla Spółki pod znakiem widma regulacji branży dochodzenia roszczeń za szkody