Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Komentarz Prezesa Zarządu do wyników Votum S.A. za I kwartał 2018

VOTUM /

Nowości / Aktualności / Komentarze zarządu

/ Komentarz Prezesa Zarządu do wyników Votum S.A. za I kwartał 2018

Komentarz Prezesa Zarządu do wyników Votum S.A. za I kwartał 2018

W I kwartale 2018 r. Spółka odnotowała wynik na poziomie działalności operacyjnej w wysokości 4,1 mln zł oraz wynik netto na poziomie 3,5 mln zł. Rentowność na działalności operacyjnej kształtuje się na poziomie 21%. Grupa kapitałowa osiągnęła wynik na działalności operacyjnej na poziomie 2,6 mln zł i osiągnęła rentowność EBIT 10%.

Odnosząc się do zaprezentowanych wyników należy podkreślić, że w  pierwszym kwartale 2018 roku Spółka odnotowała wzrost liczby umów zawartych z klientami. Szczegółowa analiza sprzedaży pokazuje zmniejszenie udziału szkód osobowych w I kwartale 2018 w porównaniu do I kwartału 2017, co jest konsekwencją rezygnacji z przyjmowania do prowadzenia przez Spółkę spraw osobowych o niskiej rentowności. Jednocześnie profesjonalna Sieć Sprzedaży VOTUM zwiększyła sprzedaż szkód osobowych do ponad 97%, co przełożyło się na rosnącą wartość portfela spraw pozyskanych przez tę strukturę, w której rozwój Spółka zainwestowała w poprzednich okresach.

W porównywanych okresach trzykrotnie zwiększył się udział spraw dotyczących umów kredytów hipotecznych indeksowanych bądź denominowanych do waluty obcej (tzw. spraw bankowych). Rosnącemu zainteresowaniu oferowaną w tym segmencie usługą towarzyszyło wprowadzenie przez Spółkę od lutego 2018 r. opłaty wstępnej za analizę merytoryczną dokumentacji i roszczeń klienta. Od połowy czerwca 2018 r. Spółka planuje modyfikację dotychczasowych warunków tej oferty poprzez wprowadzenie istotnej zmiany proporcji wynagrodzenia zryczałtowanego w stosunku do wysokości wynagrodzenia succes fee. Pierwsze doświadczenia trwającego obecnie testu rynkowego potwierdzają zainteresowanie klientów tak ukształtowaną ofertą, co w perspektywie powinno się przełożyć na wzrost przychodów w kolejnych okresach.

Warty podkreślenia jest również wzrost ilości zawieranych umów cesji wierzytelności oraz portfela tego rodzaju spraw prowadzonych w Kancelarii – z niemal 9 mln PLN w I kwartale 2017 do ponad 13,8 mln PLN w I kwartale 2018, co stanowi wzrost o 53,94% w porównywanych okresach. W chwili obecnej przychody z tego tytułu stanowią 20% przychodów Spółki. W coraz większym stopniu Spółka wykorzystuje w tym segmencie model sprzedaży bezpośredniej (direct), co pozwala na osiąganie zwiększonych przychodów przy ograniczonym zaangażowaniu środków osobowych i kapitałowych.

Spółka wykorzystuje nowoczesne technologie także w innych obszarach działalności, zauważając pozytywny wpływ takich rozwiązań na możliwość ograniczenia kosztów bieżącej działalności. W pierwszym kwartale 2018 dokonano kolejnych usprawnień w tym zakresie – uruchomiony został panel umożliwiający Klientom bezpośredni dostęp online do aktualnych informacji na temat prowadzonej sprawy. Równolegle dokonano rozbudowy funkcjonalności panelu dedykowanego strukturom sprzedażowym, co powinno wpłynąć pozytywnie na usprawnienie komunikacji z tą grupą współpracowników.

W związku z koniecznością dostosowania działalności Spółki do unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych wdrożono zmiany zarówno w formularzach stosowanych przez Spółkę w obrocie rynkowym, jak i w politykach wewnętrznych, dostosowując je do obecnych standardów. Dzięki temu Spółka zapewnia w pełni bezpieczne, zgodne z obowiązującym prawem, przetwarzanie danych dotyczących zarówno klientów, jak i pracowników i współpracowników Spółki.

Prezentowane przez Spółkę sprawozdanie za I kwartał 2018 r. po raz pierwszy zawiera dane przygotowane w oparciu o nowe międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, które zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. Ich zasadniczym celem jest zmiana w zakresie identyfikacji przychodów i kosztów, co przełożyło się także na dane zamieszczone przez Spółkę w bieżącym sprawozdaniu. Zastosowanie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 15 wymaga od Grupy szybszego rozpoznania wyniku niż w latach poprzednich. Standard ten wprowadza pośrednio m.in. elementy wyceny portfela, jaki Grupa posiada w zakresie wydanych wyroków sądowych.

Mając na względzie potrzebę zapewnienia właściwego poziomu środków na cele inwestycyjne, Zarząd chcąc jednocześnie utrzymać praktykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami zarekomendował przekazanie zysku za rok 2017 na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłą wypłatę dywidendy. Zarząd oczekuje, że ta decyzja zostanie odebrana jako wynik troski o zapewnienie zrównoważonego rozwoju Spółki i interesów Akcjonariuszy.

 

Prezes Zarządu

Bartłomiej Krupa

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie