Skrócony raport

Skrócony raport za rok 2017

 


 

Spółki Grupy Kapitałowej VOTUM

grupa votum

GK


Akcjonariat

 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział głosów(%)
DSA Financial Group S.A. 5 750 000 47,92
Andrzej Dadełło 700 000 5,83
Quercus TFI S.A. 1 195 460 9,96
Altus TFI S.A. 629 596 5,25
Copernicus Capital TFI S.A. 671 654 5,60
Pozostali akconariusze 3 053 290 25,44
Łącznie 12 000 000 100

 

 

 

akconariusze

 


a

Wybrane wyniki finansowe – GK VOTUM

Grupa Kapitałowa VOTUM
Rachunek zysków i strat
PLN
01.01.2017-31.12.2017
PLN
01.01.2016-31.12.2016
EUR
01.01.2017-31.12.2017
EUR
01.01.2016-31.12.2016
Przychody ze sprzedaży 93 970 98 417 22 138 22 492
Koszty działalności operacyjnej 87 978 81278 20 727 18 575
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 974 16 066 1 172 3 672
Zysk (strata) brutto 4 539 15 793 1069 3 609
Zysk (strata) netto 3 249 12 706 765 2 904
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 97 56 23 13
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 3 152 12 650 743 2 891
Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,27 1,05 0,06 0,24
Bilans
Aktywa razem 71 590 65 295 17 164 14 759
Zobowiązania razem 45 011 33 478 10 792 7 567
w tym zobowiązania krótkoterminowe 26 071 21649 6 251 4 894
Kapitał własny 26 579 31817 6 372 7 192
Kapitał podstawowy 1200 1 200 288 271
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,21 2,65 0,53 0,6
Rachunek
przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 616 12 216 -616 2 792
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 046 -13 081 -482 -2 989
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -764 869 -180 199
Przepływy pieniężne netto razem -5 426 4 -1278 2

a

a

Wybrane wyniki finansowe – Votum S.A.

Votum S.A.
Rachunek zysków i strat
PLN
01.01.2017-31.12.2017
PLN
01.01.2016-31.12.2016
EUR
01.01.2017-31.12.2017
EUR
01.01.2016-31.12.2016
Przychodyze sprzedaży 71374 77 030 16 815 17 604
Koszty działalności operacyjnej 74 805 69 579 17 623 15 901
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 858 6 589 -909 1506
Zysk (strata)
brutto
3 298 10 787 777 2 465
Zysk (strata) netto 2 352 8 073 554 1845
Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,20 0,67 0,05 0,15
Bilans
Aktywa razem 55 464 57 507 13 298 12 999
Zobowiązania razem 34 608 30 963 8 297 6 999
w tym zobowiązania krótkoterminowe 23 424 21555 5 616 4 872
Kapitał własny 20 856 26 544 5000 6000
Kapitał podstawowy 1200 1200 288 271
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,74 2,21 0,42 0,50
Rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11827 8 522 -2 786 1948
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 060 -9 324 2 370 -2 131
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4178 1975 -984 451
Przepływy pieniężne netto razem -5 945 1173 -1401 268

a


a

a

Segmenty operacyjne
Prezentowane segmenty operacyjne podzielone są zgodnie z rodzajem sprzedaży usług w Grupie Kapitałowej. Zostały one podzielone w
następujący sposób:

Segment pierwszy – usługi związane z pośrednictwem w dochodzeniu odszkodowań w związku ze zdarzeniem wypadkowym od
towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych w zakresie odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku na
rzecz klientów poszkodowanych w tych wypadkach. Do tej grupy zaliczane są spółki VOTUM S.A., Votum Centrum Odškodnění,
a.s., Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy spółka komandytowa, VIDSHKODUVANNYA sp. z o.o.

Segment drugi – usługi rehabilitacyjne, w segmencie tym znajduje się podmiot świadczący usługi rehabilitacji funkcjonalnej. Do
tego segmentu zaliczana jest spółka Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A. sp.K., Ukraińsko Polskie Centrum
Rehabilitacji Votum sp. z o.o.

Segment trzeci – usługi pozostałe, usługi najmu i usługi wspierające core biznes. Do tego segmentu zaliczamy PCRF Votum s.a.
oraz Votum Connect S.A., Protecta Finance sp. z o.o., Biuro Ogólnopolskich Badań Ankieterów Terenowych sp. z o.o., Biuro
Ekspertyz Procesowych sp. z o.o.

a

Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie 01.01.2017– 31.12.2017a

01.01.2017-31.12.2017 odszkodowania rehabilitacja pozostały Działalność
zaniechana
Korekty Wyłączenia
konsolidacyjne
Ogółem
Przychody segmentu 103780 8260 4707 22777 93970
Sprzedaż na zewnątrz 85374 8249 347 93970
Sprzedaż między segmentami 18406 11 4360 22777
Koszty segmentu 98871 7873 4116 22852 87978
Koszty sprzedaży zewnętrznej 77550 6488 3940 87978
Koszty sprzedaży między segmentami 21321 1385 176 22852
Zysk/ (strata) segmentu na sprzedaży 4909 387 591 105 5992
Pozostałe przychody operacyjne 639 17 132 14 802
Pozostałe koszty operacyjne 1776 28 11 6 1820
Zysk/ (strata) segmentu na działalności operacyjnej 3772 376 713 -113 4975
Przychodyfinansowe 460 1 123 23 561
Koszty finansowe 732 419 139 1011
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek rozliaanych metodę
praw wiasnosd
15 15
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 3500 377 432 -229 4539
Podatek dochodowy 1161 63 -66 1290
Zysk/ (strata) netto 2339 377 369 -163 3249
Aktywa ogółem 68879 1082 13375 11746 71590

a


a

a