Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Prognoza wyników grupy kapitałowej VOTUM na rok 2013

VOTUM /

Analiza / Prognozy finansowe

/ Prognoza wyników grupy kapitałowej VOTUM na rok 2013

Prognoza wyników grupy kapitałowej VOTUM na rok 2013

prognozy_2013

 

Podstawy i istotne założenia prognozy:

 

1. Zarząd Spółki przygotowując prognozę wyników wziął pod uwagę następujące czynniki:

 

 

Poprzednie wyniki, analizę rynku, udział w rynku, pozycję spółek Grupy

 • Sytuację finansową i jej potencjalne zmiany
 • Zmiany w środowisku prawnym i podatkowym
 • Zobowiązania wobec osób trzecich

 

2. W prognozie wyników finansowych założono, że w roku 2013 nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynki, na których spółki Grupy VOTUM S.A. prowadzą działalność.

 

 

3. Na potrzeby prognozy ustalono, iż średnioważony kurs walut w 2013 roku ujęty w prognozach spółek zależnych będzie wynosił:

 • 1 EUR = 4,0500 PLN
 • 1 CZK = 0,1620 PLN

Kursy walutowe mają bezpośredni wpływ na obliczane wyniki spółek zagranicznych.

 

 

4. Na potrzeby prognozy przyjęto średnią wartość stóp procentowych w 2013 roku na poziomie:

 • WIBOR 1M = 3,43%

Stawka WIBOR 1M – jest uwzględniana jako koszt pieniądza przy przychodach i kosztach odsetkowych.

 

 

5. Zarząd Spółki przyjął ponadto następujące założenia finansowe na rok 2013:

 • Inflacja = 1,7%

 

Inflacja oczekiwana – założenia związane ze wzrostem cen dóbr i usług nabywanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej.

 • Stopa bezrobocia = 14,2%

 

Stopa bezrobocia wpływa na koszt pozyskania pracowników oraz poziom zaangażowania i koszty motywacji pracowników już zatrudnionych

 • Przeciętne wynagrodzenie = 3.680,30zł

 

Wartość i trend zmian przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ma wpływ na koszt pozyskania pracy w Grupie Kapitałowej.

 • Odsetki ustawowe = 11,50%
 • Stopa podatku = 19%

 

6. Zarząd określił ponadto dynamikę sprzedaży r/r na poziomie 1,10

 

 

Podstawowe założenia do prognozowanych wyników związane są z planami budżetowymi opartymi na analizach działalności poszczególnych spółek Grupy. Ich podstawę stanowią dane historyczne, a także posiadany wolumen sprzedaży oraz potencjalne możliwości jego rozwoju. Ze względu na niejednolity charakter świadczonych usług wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej określiły prognozy według własnej specyfiki prowadzonej działalności.

 

I. Działalność odszkodowawcza – w odniesieniu do spółek zajmujących się działalnością odszkodowawczą głównym czynnikiem warunkującym wartość prognozowanych wyników jest wolumen spraw prowadzonych przez spółki. Na podstawie danych historycznych i w oparciu o możliwości terenowych struktur sprzedaży została określona liczba spraw możliwych do pozyskania w roku 2013. Sprawy zostały podzielone na grupy według wartości sumy roszczeń zgłaszanych do ubezpieczycieli w każdej z nich. Procentowy rozkład spraw w poszczególnych grupach został określony na podstawie danych historycznych. Wyodrębnienie grup i określenie liczby spraw w każdej z nich pozwoliło na prognozowanie przychodów ze spraw w oparciu o następujące czynniki określone dla każdej z grup:

 • średnia wartość zgłoszonego roszczenia
 • średnia wartość uzyskanego odszkodowania
 • średnie honorarium rotacja sprawy – liczba dni od podpisania umowy do uzyskania odszkodowania
 • system prowizyjny
 • rozwój terenowych struktur sprzedaży

 

 

II. Działalność rehabilitacyjna – w przypadku spółki prowadzącej działalność rehabilitacyjną prognozy oparte są na szacunkowej liczbie pacjentów turnusów rehabilitacyjnych ustalanej na podstawie obłożenia bazy stacjonarnej oraz liczbie możliwych zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w ramach usług rehabilitacji ambulatoryjnej.

 

Sposób monitorowania oraz okresy, w jakich Emitent będzie dokonywał oceny oraz korekty możliwości realizacji prognoz. Zarząd Spółki uwzględniając założenia do niniejszej prognozy będzie dokonywał kwartalnej oceny możliwości jej realizacji. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych założeń. W raportach okresowych Zarząd Spółki będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania prognozy w świetle wyników zaprezentowanych w raportach okresowych po kolejnych kwartałach roku 2013. O ewentualnych korektach Zarząd będzie informować w formie raportów bieżących, przy czym raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.

 

Przedstawiona powyżej prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie