Prognoza wyników grupy kapitałowej VOTUM na rok 2012

prog

 

 

Podstawy i istotne założenia prognozy:

 

 

 1. Zarząd Spółki przygotowując prognozę wyników wziął pod uwagę następujące czynniki:
 2. W prognozie wyników finansowych założono, że w roku 2012 nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynki, na których spółki grupy VOTUM prowadzą działalność.
 3. Na potrzeby prognozy ustalono, iż średnioważony kurs walut w 2012 roku ujęty w prognozach spółek zależnych będzie wynosił:

 

 • Poprzednie wyniki, analizę rynku, udział w rynku, pozycję spółek grupy kapitałowej
 • Sytuację finansową i jej potencjalne zmiany
 • Zmiany w środowisku prawnym i podatkowym
 • Zobowiązania wobec osób trzecich
 • 1 EUR = 4,1948 PLN
 • 1 CZK = 0,1668 PLN

 

 

Kursy walutowe mają bezpośredni wpływ na obliczane wyniki spółek zagranicznych.

 1. Na potrzeby prognozy przyjęto średnią wartość stóp procentowych w 2012 roku na poziomie:
 • WIBOR 12M = 4,63%

 

 

Stawka WIBOR 1M – jest uwzględniana jako koszt pieniądza przy przychodach i kosztach odsetkowych.

 1. Zarząd Spółki przyjął ponadto następujące założenia finansowe na rok 2012:
 • Inflacja = 3,80%

 

 

Inflacja oczekiwana – założenia związane ze wzrostem cen dóbr i usług nabywanych przez podmioty
z Grupy Kapitałowej.

 • Stopa bezrobocia = 13%

 

 

Stopa bezrobocia wpływa na koszt pozyskania pracowników oraz poziom zaangażowania i koszty motywacji pracowników już zatrudnionych

 • Odsetki ustawowe = 11%
 • Stopa podatku = 19%

 

Podstawowe założenia do prognozowanych wyników związane są z planami budżetowymi opartymi na analizach działalności poszczególnych spółek Grupy. Ich podstawę stanowią dane historyczne, a także posiadany wolumen sprzedaży oraz potencjalne możliwości jego rozwoju. Ze względu na niejednolity charakter świadczonych usług wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej określiły prognozy według własnej specyfiki prowadzonej działalności.

 

 

I. Działalność odszkodowawcza – w odniesieniu do spółek zajmujących się działalnością odszkodowawczą głównym czynnikiem warunkującym wartość prognozowanych wyników jest wolumen spraw prowadzonych przez spółki. Na podstawie danych historycznych i w oparciu o możliwości terenowych struktur sprzedaży została określona liczba spraw możliwych do pozyskania w roku 2012.

 

Sprawy zostały podzielone na grupy według wartości sumy roszczeń zgłaszanych do ubezpieczycieli w każdej z nich. Procentowy rozkład spraw w poszczególnych grupach został określony na podstawie danych historycznych. Wyodrębnienie grup i określenie liczby spraw w każdej z nich pozwoliło na prognozowanie przychodów ze spraw w oparciu o następujące czynniki określone dla każdej z grup:

 

 • średnia wartość zgłoszonego roszczenia
 • średnia wartość uzyskanego odszkodowania
 • średnie honorarium rotacja sprawy – liczba dni od podpisania umowy do uzyskania odszkodowania
 • system prowizyjny
 • rozwój terenowych struktur sprzedaży

 

 

II. Działalność rehabilitacyjna – w przypadku spółki prowadzącej działalność rehabilitacyjną prognozy oparte są na szacunkowej liczbie pacjentów turnusów rehabilitacyjnych ustalanej na podstawie obłożenia bazy stacjonarnej oraz liczbie możliwych zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w ramach usług rehabilitacji ambulatoryjnej.