Prognoza wyników grupy kapitałowej VOTUM na rok 2011

2011

 

Podstawy i istotne założenia prognozy:

 

 

 1. Zarząd Spółki przygotowując prognozę wyników wziął pod uwagę następujące czynniki:
 2. W prognozie wyników finansowych założono, że w roku 2011 nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynki, na których spółki grupy kapitałowej VOTUM prowadzą działalność.
 3. Na potrzeby prognozy ustalono, iż średnioważony kurs walut w 2012 roku ujęty w prognozach spółek zależnych będzie wynosił:
 4. Na potrzeby prognozy przyjęto średnią wartość stóp procentowych w 2011 roku na poziomie:
 5. Zarząd Spółki przyjął ponadto następujące założenia finansowe na rok 2011:

 

 • Poprzednie wyniki, analizę rynku, udział w rynku, pozycję spółki VOTUM S.A.
 • Sytuację finansową i jej potencjalne zmiany
 • Zmiany w środowisku prawnym i podatkowym
 • Zobowiązania wobec osób trzecich

 

 • 1 EUR = 4,00 PLN
 • 1 CZK = 0,1636 PLN
 • WIBOR 12M = 4,56%
 • Inflacja = 3%
 • Dynamika sprzedaży = 1,15
 • Stopa bezrobocia = 13%
 • Odsetki ustawowe = 11%
 • Stopa podatku = 19%

 

 

Podstawowe założenia do prognozowanych wyników związane są z planami budżetowymi opartymi na analizach działalności poszczególnych spółek Grupy. Ich podstawę stanowią dane historyczne, a także posiadany wolumen sprzedaży oraz potencjalne możliwości jego rozwoju. Ze względu na różny charakter wykonywanych/świadczonych usług wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej określiły prognozy według własnej specyfiki prowadzonej działalności.

 

 

I. Działalność odszkodowawcza – w odniesieniu do spółek zajmujących się działalnością odszkodowawczą głównym czynnikiem warunkującym wartość prognozowanych wyników jest wolumen spraw prowadzonych przez spółki. Na podstawie danych historycznych i w oparciu o możliwości terenowych struktur sprzedaży została określona liczba spraw możliwych do pozyskania w roku 2011. Sprawy zostały podzielone na grupy według wartości sumy roszczeń zgłaszanych do ubezpieczycieli w każdej z nich. Procentowy rozkład spraw w poszczególnych grupach został określony na podstawie danych historycznych. Wyodrębnienie grup i określenie liczby spraw w każdej z nich pozwoliło na prognozowanie przychodów ze spraw w oparciu o następujące czynniki określone dla każdej z grup:

 

 

 • Średnia wartość zgłoszonego roszczenia
 • średnia wartość uzyskanego odszkodowania
 • średnie honorarium
 • rotacja sprawy – liczba dni od podpisania umowy do uzyskania odszkodowania
 • system prowizyjny
 • rozwój terenowych struktur sprzedaży,

 

 

II. Działalność rehabilitacyjna – w przypadku spółki prowadzącej działalność rehabilitacyjną prognozy oparte są na szacunkowej liczbie pacjentów turnusów rehabilitacyjnych ustalanej na podstawie obłożenia bazy stacjonarnej oraz liczbie możliwych zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w ramach usług rehabilitacji ambulatoryjnej.